بسته ها

بیت کوین

3,250,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

4,900,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

10,150,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

15,700,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

34,050,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

52,250,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

89,200,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

137,200,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

158,900,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

244,400,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

334,700,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

515,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

3,400,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

5,100,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

21,950,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

33,700,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

52,600,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

80,900,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

131,500,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

202,200,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

230,100,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

312,300,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

354,000,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

480,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

3,900,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

5,900,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

45,000,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

69,100,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

87,700,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

134,800,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

180,900,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

273,900,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

278,100,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

378,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

421,500,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

581,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

مونرو

4,400,000ریال
آهن

مونرو

6,750,000ریال
آهن

مونرو

24,100,000ریال
برنز

مونرو

37,100,000ریال
برنز

مونرو

87,700,000ریال
فولاد

مونرو

134,800,000ریال
فولاد

مونرو

199,400,000ریال
نقره

مونرو

284,800,000ریال
طلا

مونرو

306,700,000ریال
نقره

مونرو

438,500,000ریال
طلا

مونرو

468,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

مونرو

719,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

4,550,000ریال
آهن

زی کش

7,100,000ریال
آهن

زی کش

25,300,000ریال
برنز

زی کش

38,800,000ریال
برنز

زی کش

43,850,000ریال
فولاد

زی کش

67,400,000ریال
فولاد

زی کش

213,700,000ریال
نقره

زی کش

328,600,000ریال
نقره

زی کش

416,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

640,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

663,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

1,019,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر