بسته ها

بیت کوین

1,500,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

2,300,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پر فروش

بیت کوین

4,700,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پر فروش

بیت کوین

7,250,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

15,750,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

24,150,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

41,200,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

63,300,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

73,400,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

بیت کوین

112,800,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

154,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

238,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

1,600,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

2,350,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پر فروش

دش

10,150,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پر فروش

دش

15,600,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

24,300,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

37,350,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

60,700,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

93,400,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

106,200,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

144,100,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

دش

163,500,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

222,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

1,800,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

2,750,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پر فروش

اتریوم

20,800,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پر فروش

اتریوم

31,900,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

40,500,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

62,300,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

83,500,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

126,400,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

128,400,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

174,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

اتریوم

194,500,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

268,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

مونرو

2,050,000ریال
آهن

مونرو

3,150,000ریال
آهن
پر فروش

مونرو

11,150,000ریال
برنز
پر فروش

مونرو

17,150,000ریال
برنز

مونرو

40,500,000ریال
فولاد

مونرو

62,300,000ریال
فولاد

مونرو

92,000,000ریال
نقره

مونرو

131,500,000ریال
طلا

مونرو

141,600,000ریال
نقره

مونرو

202,500,000ریال
طلا

مونرو

216,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

مونرو

332,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

2,100,000ریال
آهن

زی کش

3,300,000ریال
آهن
پر فروش

زی کش

11,700,000ریال
برنز
پر فروش

زی کش

17,900,000ریال
برنز

زی کش

20,250,000ریال
فولاد

زی کش

31,150,000ریال
فولاد
پرطرفدار

زی کش

98,600,000ریال
نقره
پرطرفدار

زی کش

151,700,000ریال
نقره
پرطرفدار

زی کش

192,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر
پرطرفدار

زی کش

295,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

306,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

470,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر