بسته ها

بیت کوین

3,350,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

5,100,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

10,550,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

16,350,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

35,500,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

54,450,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

92,900,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

142,900,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

165,500,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

254,500,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

348,600,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

536,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

3,550,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

5,300,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

22,850,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

35,100,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

54,800,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

84,250,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

136,900,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

210,600,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

239,600,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

325,300,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

369,000,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

500,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

4,050,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

6,150,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

46,900,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

72,000,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

91,300,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

140,400,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

188,400,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

285,200,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

289,600,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

394,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

439,000,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

605,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

مونرو

4,600,000ریال
آهن

مونرو

7,050,000ریال
آهن

مونرو

25,100,000ریال
برنز

مونرو

38,650,000ریال
برنز

مونرو

91,300,000ریال
فولاد

مونرو

140,400,000ریال
فولاد

مونرو

207,700,000ریال
نقره

مونرو

296,600,000ریال
طلا

مونرو

319,500,000ریال
نقره

مونرو

456,500,000ریال
طلا

مونرو

487,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

مونرو

749,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

4,750,000ریال
آهن

زی کش

7,400,000ریال
آهن

زی کش

26,350,000ریال
برنز

زی کش

40,400,000ریال
برنز

زی کش

45,650,000ریال
فولاد

زی کش

70,200,000ریال
فولاد

زی کش

222,600,000ریال
نقره

زی کش

342,300,000ریال
نقره

زی کش

433,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

667,000,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

690,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

1,062,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر