بسته ها

بیت کوین

2,500,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

3,800,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

7,850,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

12,150,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

26,400,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

40,500,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

69,100,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

106,300,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

123,100,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

189,300,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

259,300,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

399,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

2,650,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

3,950,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

17,000,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

26,150,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

40,750,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

62,650,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

101,900,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

156,700,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

178,200,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

241,900,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

274,500,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

372,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

3,050,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

4,600,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

34,850,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

53,550,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

67,900,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

104,500,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

140,100,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

212,100,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

215,400,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

293,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

326,500,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

450,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

مونرو

3,400,000ریال
آهن

مونرو

5,250,000ریال
آهن

مونرو

18,700,000ریال
برنز

مونرو

28,750,000ریال
برنز

مونرو

67,900,000ریال
فولاد

مونرو

104,500,000ریال
فولاد

مونرو

154,500,000ریال
نقره

مونرو

220,600,000ریال
طلا

مونرو

237,600,000ریال
نقره

مونرو

339,500,000ریال
طلا

مونرو

362,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

مونرو

557,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

3,550,000ریال
آهن

زی کش

5,500,000ریال
آهن

زی کش

19,600,000ریال
برنز

زی کش

30,050,000ریال
برنز

زی کش

33,950,000ریال
فولاد

زی کش

52,250,000ریال
فولاد

زی کش

165,500,000ریال
نقره

زی کش

254,600,000ریال
نقره

زی کش

322,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

496,000,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

513,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

790,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر