بسته ها

بیت کوین

2,800,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

4,300,000ریال
آهن
 • 300 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

8,850,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

13,700,000ریال
برنز
 • 1 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

29,700,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

45,600,000ریال
فولاد
 • 3500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

77,800,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

119,700,000ریال
نقره
 • 9500 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

138,700,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

213,200,000ریال
طلا
 • 17 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

292,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

بیت کوین

449,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 36 تراهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

2,950,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

4,450,000ریال
آهن
 • 8 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

19,150,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

29,400,000ریال
برنز
 • 60 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

45,900,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

70,600,000ریال
فولاد
 • 150 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

114,700,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

176,400,000ریال
نقره
 • 400 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

200,700,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

272,400,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

دش

309,000,000ریال
طلا
 • 700 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

دش

419,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 1 گیگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

3,400,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

5,150,000ریال
آهن
 • 2 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

39,250,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

60,300,000ریال
برنز
 • 25 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

76,500,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

117,600,000ریال
فولاد
 • 50 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

157,800,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

238,900,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

242,600,000ریال
نقره
 • 110 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

330,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

اتریوم

367,500,000ریال
طلا
 • 180 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

اتریوم

507,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 250 مگاهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

مونرو

3,850,000ریال
آهن

مونرو

5,900,000ریال
آهن

مونرو

21,050,000ریال
برنز

مونرو

32,350,000ریال
برنز

مونرو

76,500,000ریال
فولاد

مونرو

117,600,000ریال
فولاد

مونرو

174,000,000ریال
نقره

مونرو

248,500,000ریال
طلا

مونرو

267,600,000ریال
نقره

مونرو

382,500,000ریال
طلا

مونرو

408,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

مونرو

628,000,000ریال
پلاتینیوم
 • 9 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

4,000,000ریال
آهن

زی کش

6,200,000ریال
آهن

زی کش

22,050,000ریال
برنز

زی کش

33,850,000ریال
برنز

زی کش

38,250,000ریال
فولاد

زی کش

58,800,000ریال
فولاد

زی کش

186,400,000ریال
نقره

زی کش

286,700,000ریال
نقره

زی کش

363,500,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

559,000,000ریال
طلا
 • 3 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر

زی کش

578,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 12 ماه
 • بیشتر

زی کش

889,500,000ریال
پلاتینیوم
 • 8 کیلوهش بر ثانیه
 • 24 ماه
 • بیشتر